بیس پارس رنترن خرید اعتباری هوشمندانه شما | کارت اعتباری هواوی 2
مدارک ضمانت اپلود مدارک از طریق پروفایل کارت ملی وشناسنامه پرینت گردش حساب سه ماهه (بانک ملی ویا اتصار) اجاره نامه یا سند تک برگی (به خود شخص یا پدرومادر)